Αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, ανεξάρτητα αιτιολογίας (γλαύκωμα στενής ή ανοικτής γωνίας, οξύ ή χρόνιο, δευτεροπαθές, αφακικουπερτονία μετά από ενδοβολβικές επεμβάσεις κ.λπ.)