Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο (Φυσικοχημικό-Βιολογικό-Μικροβιολογικό) που πληροί τις απαιτήσεις των cGLPs, στο οποίο διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας, in process controls, μέχρι το τελικό προϊόν.

H ΚΟΠΕΡ Α.Ε., ακολουθώντας γραπτές διαδικασίες διαμορφωμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες GMP καθώς και τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, εποπτεύει το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των συστημάτων και όλων των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής.

Επίσης, εφαρμόζει τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική αποθήκευσης και διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 και κατέχει την αντίστοιχη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα ασφαλείας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων της που κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν την Φαρμακοεπαγρύπνηση διεθνώς.
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο (Φυσικοχημικό-Βιολογικό-Μικροβιολογικό) που πληροί τις απαιτήσεις των cGLPs, στο οποίο διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι που καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας, in process controls, μέχρι το τελικό προϊόν.

H ΚΟΠΕΡ Α.Ε., ακολουθώντας γραπτές διαδικασίες διαμορφωμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες GMP καθώς και το πρότυπο ISO 9001:2008, εποπτεύει το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των συστημάτων και όλων των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής.

Επίσης, εφαρμόζει τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική αποθήκευσης και διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 και κατέχει την αντίστοιχη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα ασφαλείας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων της που κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν την Φαρμακοεπαγρύπνηση διεθνώς.