ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και  ΑΡ.ΓΕΜΗ 00023071000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας,  προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουλίου 2020  και  ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

  1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής  χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 μετά της επ’ αυτής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Διάθεση κερδών της χρήσης 2019 και παλαιοτέρων.
  3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019-31.12.2019.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
  5. Έγκριση χορήγησης αμοιβής από συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ κατ’ άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  6. Παροχή άδειας κατάρτισης σύναψης συμβάσεων και έγκρισης χορηγηθέντων αμοιβών σε μέλη του του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 99  του Ν.4548/2018.
  7. Έγκριση έκδοσης κοινών Ομολογιακών Δανείων έως του ποσού των 14.000.000 Ευρώ.
  8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

ΑΘΗΝΑ  9/7/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ