ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.ΓΕΜΗ 00023071000           

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε»  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2020, ημέρα  Δευτέρα ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ.64 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Τροποποίηση άρθρου 32 του Καταστατικού περί Διάθεσης Κερδών με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».

 Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ  13/4/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ