ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00023071000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας,  προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση την 23η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ(ΜΟΝΟ)

Έγκριση ομολογιακού δανείου με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 8.000.000 ευρώ».

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη  Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ  02/12/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ