Η ατροπίνη είναι ένα ισχυρό αντιχολινεργικό (παρασυμπαθολυτικό) φάρμακο. Ενστάλαξή
της στο μάτι παραλύει το σφιγκτήρα της κόρης και τον ακτινωτό μυ, με αποτέλεσμα
μυδρίαση (αύξηση του μεγέθους της κόρης) και κυκλοπληγία (θάμπωμα της δράσης κυρίως
για κοντά) διάρκειας μερικών ημερών.

Χρησιμοποιείται σαν μυδριατικό για θεραπευτικούς και σπάνια διαγνωστικούς σκοπούς και
σαν κυκλοπληγικό για τον έλεγχο των διαθλαστικών ανωμαλιών με σκιασκοπία. Επίσης
χρησιμοποιείται σε οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις του ραγοειδούς χιτώνα,
ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους.