ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό  τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000230701000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας,  προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8 η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας την 15η Ιουλίου 2024, ώρα 14:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής  χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 μετά της επ’ αυτής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2023 και παλαιοτέρων.
  3. Έγκριση κατ’άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023-31.12.2023.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
  5. Έγκριση χορήγησης αμοιβής από συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ κατ’ άρθρο 109 του Ν.4548/2018 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  6. Έγκριση χορηγηθέντων αμοιβών σε μέλη του του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 99 του Ν.4548/2018.
  7. Παράταση διάρκειας Ομολογιακού Δανείου.
  8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη  Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ 13/06/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ