ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ. τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 ηΙουλίου 2018  και  ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων : 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1.  Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικήςχρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτού ελεγκτή
 2. Διάθεση κερδών χρήσης 2017.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.  
 5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 6.  Έγκριση χορήγησης αμοιβής (bonus) από τα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ κατ’ άρθρο 24 παρ.1 του ΚΝ 2190/20 .
 7.  Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Δ.Σ. κατά 23α παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.
 8.  Έγκριση ολοκλήρωσης Ομολογιακού Δανείου και  σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/20
 9. Απόφαση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (Ν.3156/2003) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 11.  Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη  Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ  02/07/ 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ