ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικότίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ηΙουνίου 2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικήςχρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτού ελεγκτή

2.Διάθεση κερδών χρήσης 2016.

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016.

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

5.Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

6.Έγκριση χορήγησης αμοιβής (bonus) από τα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ κατ’ άρθρο 24 παρ.1 του ΚΝ 2190/20 .

7.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Δ.Σ. κατά 23α παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.

8.Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στηΓενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ 6ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ