ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000230701000.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας,  προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε¨Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22αΑπριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων : 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

Ειδική άδεια κατ’ άρθρα 99-101 ν.4548/2018 για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος: σύναψη δάνειου με την μέτοχο εταιρεία ΝΗΝΑVA  AKINHTA A.E. ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00)

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ  1η Απριλίου  2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ