ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ηΙουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή, ακρόαση και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015έως 31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτού ελεγκτή και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ανωτέρω χρήσης.

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, προέγκριση και καθορισμός τακτικών και έκτακτων αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθορισμός μισθοδοσίας όσων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζονται με ειδική σύμβαση εργασίας στην Εταιρεία για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

5.Έγκριση κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 χορήγησης αμοιβής (bonus) από τα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Ολοκλήρωση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

7.Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στηΓενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ