Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Τελευταία Τροποποίηση Η Πολιτική αυτή τροποποιήθηκε τελευταία στις 20 Μαΐου 2006.

Εισαγωγή
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε., µε τις επιχειρησιακές µονάδες της των φαρµακευτικών προϊόντων και καταναλωτικών προϊόντων υγείας καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες της σε όλο τον κόσµο, κατέχει ηγετική θέση στην έρευνα και ανάπτυξη, την παρασκευή και την εµπορία µεγάλης σειράς προϊόντων για τη φροντίδα της υγείας. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. δεσµεύεται να σεβαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες και γι’ αυτό δηµιουργήσαµε αυτή την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου («Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου») για να αποκτήσετε µια σαφέστερη εικόνα για τη λειτουργία του διαδικτυακού µας τόπου [web site] καθώς και του τρόπου χειρισµού των προσωπικών αναγνωρίσιµων πληροφοριών. Έχουµε µια σαφή Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου: δεν συλλέγουµε αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες µέσω του διαδικτυακού µας τόπου εκτός και αν τις παρέχετε οικειοθελώς. Ορίζουµε τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες ως πληροφορίες που αποδίδονται αποκλειστικά σε ένα άτοµο. Αυτή η πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο εξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες συλλέγουµε προσωπικές πληροφορίες, πώς τις χρησιµοποιούµε, τις επιλογές σας σχετικά µε τη χρήση των πληροφοριών και την προστασία τους από εµάς. Χρησιµοποιώντας τον διαδικτυακό µας τόπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών όπως ορίζονται από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει µονό για τις online δραστηριότητες.

Είδος των Πληροφοριών που Συλλέγονται
Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο µας, µπορεί να συλλέξουµε και να αποθηκεύσουµε πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να µας παρέχετε ή να εισάγετε στο διαδικτυακό τόπο µας, συµπεριλαµβάνοντας και προσωπικές αναγνωρίσιµες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσουµε τη συγκατάθεσή σας. Ο βασικός σκοπός για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών αναγνωρίσιµων πληροφοριών είναι η παροχή των πληροφοριών που ζητήσατε ή η προσαρµογή προσφορών ή πληροφοριών για ένα προϊόν σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Αν µας το ζητήσετε, θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουµε συµπληρωµατική ενηµέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας και για να σας στείλουµε πληροφορίες για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που µπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Σε αυτή την περίπτωση, θα έχει δηλωθεί στο τµήµα του διαδικτυακού τόπου µας, όπου συλλέγονται οι πληροφορίες για αυτό το σκοπό.

Η Χρήση των Πληροφοριών
Αν χρειαστεί να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες προκειµένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ή προγράµµατα, θα συµπεριλάβουµε µε σαφήνεια τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών. ∆εν πουλάµε, ανταλλάσσουµε ή ενοικιάζουµε τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους. Ωστόσο, µπορεί να µοιραστούµε τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες σας µε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., τους εκπροσώπους µας, τους αναδόχους ή εταιρικούς συνεργάτες προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες για εµάς. Για παράδειγµα, οι αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες σας µπορεί να γνωστοποιηθούν (α) σε αναδόχους που χρησιµοποιούµε για τη στήριξη των επιχειρήσεων µας (π.χ. υπηρεσίες ολοκλήρωσης, τεχνικής υποστήριξης και χρηµατο-οικονοµικά ιδρύµατα), (β) σε σχέση µε την πώληση, την ανάθεση ή άλλη συναλλαγή των δραστηριοτήτων αυτού του διαδικτυακού τόπου µε τον οποίο σχετίζονται οι πληροφορίες, ή (γ) όπου απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία, διατάγµατα και κανονισµούς. Επιπλέον, εφόσον διεξάγουµε έρευνα για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών µας, τα ενδιαφέροντα και τη συµπεριφορά βάσει των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη χρήση των διαδικτυακών τόπων µας, µπορούµε να συνδυάσουµε τις πληροφορίες σας µε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από άλλα άτοµα για την παραγωγή ανώνυµων, συγκεντρωτικών και στατιστικών πληροφοριών. Τα συγκεντρωτικά και στατιστικά δεδοµένα δεν περιλαµβάνουν αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες. Χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες, όπως το ποσοστό των ανδρών ή γυναικών επισκεπτών, ή το ποσοστό των επισκεπτών που ανήκουν σε συγκεκριµένη ηλικιακή κατηγορία, για τη βελτίωση του περιεχοµένου του διαδικτυακού u964 τόπου µας. Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουµε αυτές τις ανώνυµες συγκεντρωτικές ή στατιστικές πληροφορίες, που δεν αναγνωρίζουν ούτε συσχετίζονται µε συγκεκριµένα άτοµα, ασθένειες ή καταστάσεις, µε συνεργάτες ή τρίτους. Καθώς η εταιρεία µας αλλάζει και αναπτύσσεται, ενδέχεται να πουλήσουµε ή να αγοράσουµε εταιρείες, θυγατρικές, προϊόντα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτές τις συναλλαγές, οι πληροφορίες των πελατών γενικά αποτελούν µέρος των µεταβιβάσιµων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σε περίπτωση που η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. υποστεί επιχειρηµατική αλλαγή, όπως συγχώνευση, απόκτηση από άλλη εταιρεία, πώληση όλων ή µέρους των προϊόντων ή της περιουσίας της, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να µεταβιβαστούν. Θα κάνουµε κάθε προσπάθεια να σας ειδοποιήσουµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επιστολής ή δηµόσιας ανακοίνωσης για κάθε αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών. Ταυτόχρονα µε την ενηµέρωσή σας, θα σας δοθεί µια σαφής επιλογή για να επιτρέψετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς όπως πληροφόρηση για προϊόντα, έρευνα, προβολή, εκπτώσεις και άλλες νόµιµες και έγκυρες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Ειδοποίηση
Όταν η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συλλέγει προσωπικές αναγνωρίσιµες πληροφορίες απευθείας από τα άτοµα, τα πληροφορεί για το σκοπό και τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται, τις επιλογές και τα µέσα, αν υπάρχουν, που παρέχει στα άτοµα για τον περιορισµό της χρήσης και διάθεσης των προσωπικών τους πληροφοριών. Όταν ζητούνται πληροφορίες από τα άτοµα, η ειδοποίηση είναι σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. δεν χρησιµοποιεί ή διαθέτει τις πληροφορίες για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.

Συγκατάθεση
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. πιστεύει ότι η συγκατάθεση αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες αρχές του ιδιωτικού απορρήτου. Έχετε την επιλογή να µην καταθέσετε αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες (παρ’ όλο που υπό τέτοιες συνθήκες δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του διαδικτυακού µας τόπου). Στη σελίδα εγγραφής όπου εγγράφεστε για τη διανοµή ηλεκτρονικών µηνυµάτων [e-mail] ή άλλων υπηρεσιών, παρέχεται ένας µηχανισµός επιλογής, που σηµαίνει ότι δεν θα λαµβάνετε επικοινωνία ή υπηρεσίες από εµάς, εκτός και αν κάνετε κλικ στο κουτάκι που εκφράζει τη ρητή σας συγκατάθεση. Για συγκεκριµένες δραστηριότητες και υπηρεσίες, θα επιβεβαιώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση πριν την έναρξη της υπηρεσίας που ζητήσατε. Αν αργότερα αποφασίσετε να διακόψετε την επικοινωνία ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουµε, θα το κάνετε αλλάζοντας την προηγούµενη ενδεδειγµένη επιλογή στο σχετικό διαδικτυακό τόπο, ή, στην περίπτωση διανοµής ηλεκτρονικών µηνυµάτων, κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα που σας στέλνουµε σας παρέχει µια σύνδεση για τη λήξη της συνδροµής [unsubscribe] από τον κατάλογο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τη συγκεκριµένη υπηρεσία ή διανοµή.

Πρόσβαση για Αναθεώρηση, ∆ιόρθωση και ∆ιαγραφή των Πληροφοριών
Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. χρησιµοποιεί τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες µόνο µε τρόπους που είναι συµβατοί µε τη συγκατάθεσή σας και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Λαµβάνουµε εύλογα µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι σχετικές µε τη χρήση για την οποία προορίζονται, ακριβείς, πλήρεις και πρόσφατες. Ένα τέτοιο µέτρο είναι η παροχή πρόσβασης για τους χρήστες στις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο µας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην εξής ΚΟΠΕΡ Α.Ε., Αριστοβούλου 64, 118 53 Αθήνα τηλ.: 210 64 62 108 µε αίτηµα την παροχή πρόσβασης. Σε µερικούς διαδικτυακούς τόπους µας µπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασµό σας ή στο προσωπικό σας προφίλ για να δείτε και να τροποποιήσετε τις πληροφορίες όπως πρέπει.

Ασφάλεια
Έχουµε δεσµευτεί για την ασφάλεια των αναγνωρίσιµων προσωπικών πληροφοριών και λαµβάνουµε εύλογες προφυλάξεις για να διατηρήσουµε αυτή την προστασία. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει εφαρµόσει την τεχνολογία SSL προκειµένου να προστατεύσει τη µεταφορά αναγνωρίσιµων προσωπικών πληροφοριών. Αυτή η τεχνολογία κρυπτογραφεί τις πληροφορίες πριν µεταφερθούν µέσω διαδικτύου (Internet) στον υπολογιστή και τους διακοµιστές µας [servers] . Ενώ η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει εφαρµόσει την τεχνολογία SSL για κάποιους σκοπούς, δεν µπορεί να παρέχει εγγυήσεις για το απόρρητο κάθε µεταφοράς πληροφοριών (συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) από και προς τους διαδικτυακούς τόπους µας. Προστατεύουµε τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στους διακοµιστές των διαδικτυακών τόπων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση χρησιµοποιώντας εύλογους τεχνικούς και διαδικαστικούς ελέγχους. Παρόλο που η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. χρησιµοποιεί φυσικές και διοικητικές διαδικασίες στην προσπάθεια να προστατεύσει τις αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες, δεν µπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτοµα που µπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα µέτρα ασφάλειας ή να παρεµποδίσουν τη µεταφορά πληροφοριών µέσω διαδικτύου.

Μεταφορά ∆εδοµένων Εκτός Επικράτειας
Η συλλογή, η χρήση και η γνωστοποίηση των αναγνωρίσιµων προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική µπορεί να περιλαµβάνουν τη µεταφορά πληροφοριών σε άλλες χώρες, όπου µπορεί να µην υπάρχει αντίστοιχη νοµοθεσία και κανονισµοί σχετικά µε το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ζητήσουµε τη συγκατάθεσή σας για ανάλογες µεταφορές πληροφοριών και γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε αυτή την πολιτική.

Αποθήκευση Αναγνωρίσιµων Προσωπικών Πληροφοριών
Από τη στιγµή που παρείχατε οικειοθελώς αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες στη ΚΟΠΕΡ Α.Ε., τις αποθηκεύουµε και τις διατηρούµε για όσο χρονικό διάστηµα χρειαζόµαστε προκειµένου να σας παρέχουµε την υπηρεσία που ζητήσατε, εκτός κι αν µας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή για όσο χρονικό διάστηµα µας υπαγορεύει η νοµοθεσία.

Αρχεία Αναγνώρισης ή Cookies
Τα αρχεία αναγνώρισης ή Cookies είναι µικρά αρχεία πληροφοριών, που οι διαδικτυακοί τόποι µας µπορεί να τοποθετήσουν στο πρόγραµµα πλοήγησης που χρησιµοποιείται (Browser), και τα χρησιµοποιούν οι διαδικτυακοί τόποι µας µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτούς. Οι διαδικτυακοί τόποι της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. τοποθετούν στο πρόγραµµα πλοήγησης cookies, τα οποία περιέχουν ένα µοναδικό σύστηµα αναγνώρισης, που χρησιµοποιείται για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου συγκεντρωτικά, έτσι ώστε να γνωρίζουµε ποιες περιοχές προτιµούν οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου µας (π.χ. βάσει του αριθµού των επισκεπτών σε αυτές τις περιοχές). Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. θα είναι ο µοναδικός αναγνώστης αυτών των αρχείων αναγνώρισης που τοποθετούµε. ∆εν µπορούµε να έχουµε πρόσβαση ή να διαβάσουµε τα αρχεία αναγνώρισης τρίτων εταιρειών. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιήσουµε τα αρχεία αναγνώρισης συγκεντρωτικά, προκειµένου να εντοπίσουµε τάσεις στην πλοήγηση του διαδικτυακού τόπου µας και την επισκεψιµότητα. Αυτές οι συγκεντρωτικές και ανώνυµες πληροφορίες θα µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε το περιεχόµενο των ιστοσελίδων µας και µπορεί να γνωστοποιηθούν σε συνεργάτες ή τρίτα µέρη. Αν είστε εγγεγραµµένο µέλος του διαδικτυακού τόπου της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., όταν µπαίνετε µε τον κωδικό σας, µπορεί να σας τοποθετήσουµε κάποιο cookie που αποθηκεύεται στο πρόγραµµα πλοήγησης και περιέχει το σύστηµα αναγνώρισης. Αυτού του είδους το cookie χρησιµοποιείται για την αναγνώρισή σας και σας παρέχει πρόσβαση σε περιοχές του διαδικτυακού µας τόπου που είναι περιορισµένες µόνο για εγγεγραµµένα µέλη, όπως αυτές που σας επιτρέπουν να δείτε και να διαχειριστείτε το λογαριασµό σας. Αν θέλετε απλώς να πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό τόπο µας, δεν είναι ανάγκη να δεχτείτε Cookies από αυτόν. Αν, ωστόσο, αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε και να έχετε πρόσβαση σε ειδικές περιοχές του διαδικτυακού τόπου, ενώ έχετε τροποποιήσει τις ρυθµίσεις του προγράµµατος πλοήγησης για να µην δέχεται cookies, θα χρειαστεί να ρυθµίσετε πάλι το πρόγραµµα πλοήγησης για να δέχεται τα αρχεία αναγνώρισης που θα του στείλουµε. ∆ιαφορετικά, δεν θα µπορούµε να σας επιτρέψουµε την είσοδο σε ειδικές περιοχές του διαδικτυακού τόπου. Τα περισσότερα προγράµµατα πλοήγησης έχουν ρυθµιστεί εξ αρχής να δέχονται και να αποθηκεύουν Cookies. Για να µάθετε περισσότερα για τα αρχεία αναγνώρισης και πώς να ρυθµίσετε τις επιλογές του προγράµµατος πλοήγησης, µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στην επιλογή «Βοήθεια» [Help] του προγράµµατος πλοήγησής σας.

Ετικέτες ενεργειών ή Web Beacons
Προκειµένου να µετρήσουµε την αποτελεσµατικότητα ή/ και την κίνηση στους διαδικτυακούς µας τόπους, οι διαδικτυακοί τόποι µας µπορεί να χρησιµοποιούν ψηφιακές ετικέτες (αλλιώς pixel tags, καθαρά GIF, web beacons και web bugs) σε συνδυασµό µε τα cookies. Το pixel tag είναι ένα είδος γραφικού ιστοσελίδας που συχνά δεν είναι ορατό γιατί συνήθως έχει µέγεθος 1Χ1 pixel. Η ετικέτα χρησιµοποιείται για να εντοπίζει τον αριθµό των χρηστών που εισέρχονται στους διαδικτυακούς τόπους µας και την περιήγησή τους µέσα σε αυτούς. Για παράδειγµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε web beacon για να µετρήσουµε στατιστικά τον αριθµό των ατόµων που χρησιµοποιούν το διαδικτυακό τόπο µας ή συγκεκριµένες ιστοσελίδες του. Μερικές φορές συµπεριλαµβάνουµε ψηφιακές ετικέτες στα ηλεκτρονικά µας µηνύµατα που έχουν διαµόρφωση HTML και που στέλνουµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ή που αποστέλλονται εκ µέρους µας) προκειµένου να καθορίσουµε ποια ηλεκτρονικά µηνύµατα ανοίχτηκαν και να σηµειώσουµε αν λήφθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες µετά από το Ηλεκτρονικό µήνυµα. Μπορείτε να καταστήσετε κάποιες ψηφιακές ετικέτες άχρηστες απορρίπτοντας τα cookies µε τα οποία συνδέονται. ∆εν χρησιµοποιούµε την τεχνολογία των ψηφιακών ετικετών για τη συλλογή προσωπικών αναγνωρίσιµων πληροφοριών.

∆ιευθύνσεις IP
Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου ∆ιαδικτύου (IP) είναι ένας αριθµός που αποδίδεται αυτόµατα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε µε το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. µπορεί να συλλέξει διευθύνσεις IP για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται µε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε. Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. έχει το δικαίωµα ωστόσο, να χρησιµοποιήσει τις διευθύνσεις IP για να αναγνωρίσει τα άτοµα που απειλούν τον διαδικτυακό µας τόπο, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών.

Πορεία (Clickstream)
Η ‘πορεία’ ή τα ‘δεδοµένα clickstream’ αντικατοπτρίζουν ποιες συγκεκριµένες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί ένας χρήστης, και κυρίως, τον τρόπο ή την τάση κυκλοφορίας µε την οποία κινείται ένας χρήστης από τη µία ιστοσελίδα στην άλλη. Εντοπίζουµε τέτοιου είδους πληροφορίες µόνο εντός του πλαισίου του διαδικτυακού µας τόπου και συγκεκριµένα δεν εντοπίζουµε δραστηριότητες clickstream έξω από τις ιστοσελίδες της ΚΟΠΕΡ Α.Ε.. Τα δεδοµένα Clickstream δεν περιέχουν ή δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη και δεν συνδυάζουµε αυτά τα δεδοµένα µε τις προσωπικές πληροφορίες που µας παρέχετε.

Άλλα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών Μας
Οι διαδικτυακοί τόποι µας µπορεί να συµπεριλαµβάνουν πολλές λειτουργικότητες που προορίζονται για την εξυπηρέτησή σας ή για να µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγµα, κατά καιρούς, µπορεί να ζητήσουµε αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες όταν συµπληρώνετε ένα ερωτηµατολόγιο ή λαµβάνετε µέρος σε κάποιο διαγωνισµό. Σε άλλες περιπτώσεις, µπορεί να σας προσφέρουµε άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται µέσω του διαδικτύου όπως ενηµερωτικές επιστολές, πληροφορίες για προϊόντα και υπενθυµίσεις. Όταν σας παρουσιάζουµε αυτές τις λειτουργικότητες στο διαδικτυακό µας τόπο, περιγράφουµε µε σαφήνεια το σκοπό για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, καθώς και τις ενδεχόµενες χρήσεις των πληροφοριών.

Χρήση Περιεχοµένου
Καµία πληροφορία που παρουσιάζεται εδώ δεν προορίζεται για να υποκαταστήσει ιατρικές συµβουλές ή θεραπεία για συγκεκριµένες ιατρικές καταστάσεις. Η χρήση αυτής της online υπηρεσίας υπόκειται σε Όρους & Προϋποθέσεις.

Εκτός ΚΟΠΕΡ
Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες µας, παρέχουµε συνδέσµους µε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Προσπαθούµε να επιλέγουµε µε µεγάλη προσοχή αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που πιστεύουµε ότι είναι χρήσιµοι και ανταποκρίνονται στα υψηλά µας πρότυπα. Ωστόσο, δεν εγγυόµαστε για τα πρότυπα κάθε διαδικτυακού τόπου µε τον οποίο συνδεόµαστε, ούτε είµαστε υπεύθυνοι για το περιεχόµενο διαδικτυακών τόπων εκτός της ΚΟΠΕΡ Α.Ε.. Οι σύνδεσµοι µε εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση ή/ και ενηµερωτικούς σκοπούς και σε καµία περίπτωση δεν έχουν την απόλυτη έγκριση µας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι διαφηµιστές ή διαδικτυακοί τόποι τρίτων που έχουν συνδέσµους µε τον διαδικτυακό τόπο µας, µπορεί να συλλέγουν u945 αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Η πρακτική της συλλογής πληροφοριών αυτών των διαδικτυακών τόπων που έχουν σύνδεσµο µαζί µας είτε µέσω διαφηµίσεων ή άλλες υπερ-συνδέσεις, δεν καλύπτεται από αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Χρησιµοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζετε το δικαίωµά µας να αλλάζουµε αυτή την πολιτική, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, και τη δέσµευσή µας να ανακοινώνουµε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα έτσι ώστε να είστε ενήµεροι για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουµε, το τρόπο που τις χρησιµοποιούµε, και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, γνωστοποιούνται. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στην ιστοσελίδα της Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου µε την ηµεροµηνία της τελευταίας ενηµέρωσής της. Προτείνουµε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο ώστε να είστε ενήµεροι για τις αλλαγές.

Το Απόρρητο των Παιδιών
Οι διαδικτυακοί τόποι της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. δεν προορίζονται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. ∆εν συλλέγουµε συνειδητά αναγνωρίσιµες προσωπικές πληροφορίες online από επισκέπτες αυτής της ηλικιακής οµάδας.

Επικοινωνία
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόµενό του υπόκεινται στον έλεγχο της ΚΟΠΕΡ Α.Ε.. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε αυτή την πολιτική ή τη συλλογή, τη χρήση των πληροφοριών και τις πρακτικές γνωστοποίησης της ΚΟΠΕΡ Α.Ε., µπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση: ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε. Αριστοβούλου 64, 118 53 Αθήνα τηλ.: 210 64 62 108.
Όταν επικοινωνείτε µαζί µας, παρακαλώ σηµειώστε το όνοµα του διαδικτυακού τόπου ή άλλης online πηγής για την οποία έχετε ερωτήσεις, καθώς και τη φύση των πληροφοριών για τις οποίες έχετε ερωτήσεις. Θα κάνουµε κάθε εύλογη προσπάθεια για να απαντήσουµε εγκαίρως στα ερωτήµατα, τα αιτήµατα ή τις ανησυχίες που µπορεί να έχετε σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από τη Νοµοθεσία, η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. δεν µπορεί να εξασφαλίσει απάντηση στις ερωτήσεις ή τα σχόλια σχετικά µε ζητήµατα άσχετα µε αυτή την πολιτική ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της ΚΟΠΕΡ Α.Ε..